Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals (Suzhou) Co., Ltd.
Suzhou Industrial Park
302 Mid Su Hong Rd.
215122   Jiangsu Jiangsu Sheng
China